Chứng chỉ


Giấy phép sản xuất thực phẩm


Giấy phép sản xuất thực phẩm


giấy phép khai thác jilin


ISO 4001


ISO 9001


ISO 22000


Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Chứng chỉ Hala


Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Chứng chỉ Hala


kosher